ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (IT) - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ Part 1

Q 1: 🖱️ കംപ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ✅ ചാൾസ് ബാബേജ്. ചാൾസ് ബാബേജ് ജനിച്ചത് 1791 ൽ ലണ്ടനിലാണ്. ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ കംപ്യൂട്ടർ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ഇദ്ദേഹമാണ്. ചാൾസ് ബാബേജ് ഫെലോ ഓഫ് റോയൽ സൊസൈറ്റിയായി…

PSC Online Test - Part 33

PSC പരീക്ഷക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള Online Test Series - Part 33

PSC Online Test - Part 32

PSC പരീക്ഷക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള Online Test Series - Part 32

PSC Online Test - Part 31

PSC പരീക്ഷക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള Online Test Series - Part 31…

PSC Online Test - Part 30

PSC പരീക്ഷക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള Online Test Series - Part 30

PSC Online Test - Part 36

PSC പരീക്ഷക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള Online Test Series - Part 36 Loading…

ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ - ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും Part 3

Q 1: 🌐 പ്രാചീന ബുദ്ധമത പണ്ഡിതനായ നാഗാർജുനന്റെ പേരിലുള്ള നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ്? ✅ കൃഷ്ണ നദി View Answer Q 2: 🌐 എന്താണ് ഛത്തീസ്ഗഢ് എന്ന പേരിന്റെ അർ…

PSC Online Test - Part 29

PSC പരീക്ഷക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള Online Test Series - Part 29 Loading…

PSC Online Test - Part 28

PSC പരീക്ഷക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള Online Test Series - Part 28 Loading…

PSC Basic level Test - Part 8

തുടക്കക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് കൊണ്ടുള്ള Basic  Online Test Series - Part 8 Loading…

Load More
That is All